Generelle Betingelser for Rejser:

Som rejsende betaler du ved tilmeldingen et depositum på 3.000 DKK af rejsens samlede pris. Restbeløbet for rejsen bedes du indbetale senest 2 måneder før afrejsedato. Hvis frist for indbetaling overskrides, bortfalder leveringspligt.

Der kan forekomme særlige tilfælde, som noteret i tilmeldingsformularen, hvor vi beder om et depositum på 3500 kroner. Dette er eksempelvis ved ekstra størrelse på autocamper, at trailer medbringes og lignende, hvor færge og andre bookinger forhøjes.

Vigtigt: Alle rejsende skal tegne en rejseforsikring før afrejse og gældende for hele rejseperioden, der minimum dækker udgifter til sygdomsbehandling og hjemtransport. Dette kan allerede forefindes ved dit eget forsikringsselskab. Hvis det ikke er tilfældes, så bedes du tegne en rejseforsikring til rejsen ved et rejseselskab. Her kan du også tilvælge en afbestillingsforsikring, hvis du har grunde til eventuelt at skulle aflyse rejsen. Dette er ikke et krav fra os, men blot en mulighed for egen sikkerhed.

Der er ikke visum krav på mange rejser og vi informerer i hver rejse beskrivelse, hvad der er nødvendigt for destinationen.

Rejsende skal opføre sig efter ordensbestemmelser overfor campingpladser, transportmidler, medrejsende og lignende. I særligt grove tilfælde kan upassende adfærd medføre, at man bortvises fra videre deltagelse i rejse. I lignende situationer har rejsende ansvar for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf og vil ikke modtage nogen form for tilbagebetaling af rejsen. Vi er ikke ansvarlig på nogen måde ej heller overfor offentlig myndighed.

Hvis rejsende ønsker ændringer i rejsen, skal man kontakte os hurtigst muligt. Hvis vi har mulighed for at ændre rejsen, skal rejsende afholde ekstraudgifter forårsaget af ændringerne.

Der kan forekomme uvæsentlige ændringer i rejsen inden den er påbegyndt uden samtykke er nødvendigt fra rejsende. På mange rejser kan der ske sene ændringer eventuelt på grund af vejr eller lokale forhold og lignende. Eventuelle mindre ændringer betragtes som en del af rejsen. Hvis vi laver væsentlige ændringer inden rejsens begyndelse eller ikke kan levere specifikke ydelser eller forhøjer prisen på rejsen med mere end 10%, så har rejsende ret til at: hæve aftalen og få refunderet indbetalte beløb eller deltage i en erstatningsrejse, hvis vi kan tilbyde dette. Færge forsinkelser er omfattet af EU Forordning 261. Her skal kunde klage direkte til fly eller færge selskab. Rejsearrangør er ikke underlagt Forordning 261.

Rejsende har ikke fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5. Afbestilling af rejse før afrejse betyder at indbetalt depositum er tabt. Ved afbestilling af rejse 2 måneder før afrejse dato er 60 procent af rejsens totalte beløb tabt for den rejsende. Ved afbestilling 1 måned før afrejse er hele rejsens pris tabt.

Hvis minimum antal tilmeldinger ikke opnås, kan vi ansvarsfrit opsige aftalen om rejsen. Vi informerer om opsigelsen tidligst muligt og allersenest 20 før dage rejsens begyndelse. Rejseudbydere kan desuden ansvarsfrit opsige aftale om rejser, hvis rejseudbyder er forhindret i at opfylde aftalen på grund af ekstraordinære omstændigheder. I sådanne ekstraordinære tilfælde underrettes du om aflysning af aftale inden rejsens begyndelse.

I tilfælde af mangel efter rejsens begyndelse skal rejsende straks efter konstatering reklamere over manglen til os. Reklamation kan gøres ved at fremsende mail til os op info efterfulgt af @ freelifer.dk. Undlader rejsende at reklamere som beskrevet, har det lovmæssigt konsekvenser for dennes ret til at påberåbe manglen og få kompensation.

error: